Bakame Editions ni umuryango utegamiye kuri Leta kandi udaharanira inyungu. Ni ryo yandikiro rya mbere ryashinzwe mu Rwanda mu mwaka wa 1995 ryandika ibitabo bigenewe abana n'urubyiruko. Bakame Editions ifite intego nyamukuru yo guhanga no guteza imbere ubuvanganzo gakondo mu nyandiko. Bakame Editions yandika mu Kinyarwanda ibitabo byiza bigenewe abana n'urubyiruko bifatiye ku buvanganzo bushingiye ku muco nyarwanda.

welcoming noteEdit

Ange Dusabe, Murakaza neza m'umuryango ba bandika kuri wikipedia y'ikinyarwanda, ariko kuri article wanditse ya honourable Aurole Munyangaju habayeho amakosa gato urebye neza , urasanga article wayise wikimedia commons aho kuyita izina ry'uwo wavugagaho. niba wifuza ubwinganizi ,dont hesistate inquiring Ndahiro derrick (talk) 13:49, 24 September 2020 (UTC)

GusubizaEdit

Murakoze inyandiko narayikosoye. Ange Dusabe (talk) 12:26, 31 October 2020 (UTC)