Urwandiko rwa Tito

Urwandiko rwa Tito

Urwandiko rwa Tito ni igitabo cyo mu Isezerano Rishya muri Bibiliya.