Urwandiko rw’Abaheburayo

(Bisubijwe kuva kuri Igitabo cy’Abaheburayo)

Urwandiko rw’Abaheburayo ni igitabo cyo mu Isezerano Rishya muri Bibiliya.

bibiliya