Ambrosiaster ni izina ryahawe umwanditsi w'igitekerezo ku nzandiko za St Paul, "kigufi mu magambo ariko kiremereye mu bintu," kandi gifite agaciro mu kunegura inyandiko y'Ikilatini y'Isezerano Rishya. Ibisobanuro ubwabyo byanditswe mugihe cy'ubupapa bwa Papa Damasus wa mbere, ni ukuvuga hagati ya 366 na 384, kandi bifatwa nk'inyandiko y'ingenzi y’inyandiko y'Ikilatini ya Pawulo mbere ya Vulgate ya Jerome, ndetse no gusobanura Pawulo mbere ya Augustin wa Hippo .

Ambrosiaster

Inshingano [guhindura inkomoko] Iki gitekerezo cyaribeshye igihe kirekire kuri St Ambrose. Mu 1527, naho, Erasimusi yashidikanyije ku kuri kwa Ambrose umwanditsi w'iyi nyandiko. Muri rusange Erasimusi azwiho kuba yarahimbye izina "Ambrosiaster" (bisobanurwa mu kilatini: "uwashaka kuba Ambrose") kugira ngo asobanure umwanditsi waryo. Inguzanyo y'iri zina igomba kujya muri Mauriste, nkuko René Hoven yabigaragaje. Izina ryagumanye n'umwanditsi utazwi. Kugerageza kumenya iyi Ambrosiaster hamwe nabanditsi bazwi byarakomeje, ariko nta ntsinzi. Kubera ko Augustin avuga ibisobanuro bya Ambrosiaster ku Baroma 5.12 ku izina rya "Hilary", abanenga benshi bagerageje kumenya Ambroasiaster n'umwe mu banditsi benshi bitwaga "Hilary" ukora muri icyo gihe. Mu 1899, Germain Morin yavuze ko umwanditsi yari Isaka, Umuyahudi wahindutse akaba n'umwanditsi w’agace k’Ubutatu n’Ubumuntu, wajyanywe muri Esipanye mu 378-380 hanyuma agasubira mu idini rya Kiyahudi; ariko nyuma yaje kureka iyi nyigisho y’ubwanditsi ashyigikira Decimus Hilarianus Hilarius, umuyobozi wa Afurika mu 377. Ubundi, Paolo Angelo Ballerini yagerageje gukomeza kwita kumurimo gakondo kuri Ambrose, mubitabo bye byuzuye byakazi. Ibi ni ikibazo cyane, nubwo, kubera ko byasaba Ambrose kuba yaranditse igitabo mbere yuko aba umwepiskopi, hanyuma akacyongeraho mu myaka yakurikiyeho, akubiyemo amagambo yavuzwe na Hilary wa Poitiers ku Baroma. Nta biranga rero, byamenyekanye cyane mu bahanga, kandi umwirondoro we ukomeje kuba amayobera.

Ibindi bitabo bito byitirirwa uyu mwanditsi umwe, hamwe n’ikusanyirizo rirerire ry’udupapuro twinshi two mu bwoko bwa traketi na polemike, Quaestiones Veteris et Novi Testamenti, inyandiko zandikishijwe intoki zisanzwe zitwa Augustin. Mu 1905, Alexander Souter yemeje ko iki gikorwa nacyo kigomba kwitirirwa Ambrosiaster. Ibice by'indi mirimo myinshi byavuzwe ko byanze bikunze Ambrosiaster: ibisobanuro kuri Matayo 24, ikiganiro kijyanye n'umugani w'ingero eshatu z'ifu umugore yashyizemo umusemburo, hamwe no kuvura guhakana kwa Petero no gufatwa kwa Yesu muri Gethsemane. Ibiranga ibindi bice kuri Ambrosiaster, nubwo, birarenze.