Koma y`isi: ni umurongo ugabanya isi mo kabiri. uwo murongo utuma habaho icyo twita igice cy`amajyaruguru (Northern hemisphere) y`isi n`igice cy`amajyepfo (Southern hemisphere) y`isi. uwo murongo washyizweho n`amasezerano y`abantu, mu by`ukuri ntago ubaho.