Bibiliya: Difference between revisions

4 bytes added ,  12 years ago
Ibitabo bitanu bibanza bya Bibiliya byitwa, iby’amategeko, kuko birimo amategeko Imana yahaye [[aba Isirayeli]] ikoresheje [[Mose]], nubwo harimo n’inkuru yuko byagenze. Mose niwe wa byanditse.
 
=== Ibitabo by’Isezeranoby’[[Isezerano Rishya]] ===
Ibitabo bitanu byambere mw’Isezerano rishya. Matayo, Mariko, Luka na Yohana bitwereka imiryango n’ubuzima bwa Yesu Kristo, igitabo gikurikiraho aricyo Ibyakozwe n’Intumwa gikbiyemo amateka y’Itorero rya mbere. Tugiye kwiga kur’ibi bitabo by’amateka mw’Isezerano rishya.
 
10.858

guhindura